top of page

ANBI GEGEVENS

Naam: Stichting Orgelkring Assen e.o.

RSIN: 8508.68.415

Kamer van Koophandel: 534. 046. 88 [ K.v.K Noord Nederland ]

Fiscaal nummer: 8508 68 415 ANBI beschikking: 80. 250

IBAN: NL31 ASNB 0772 9257 04 (staat op naam van J.P. Dwarshuis)

Postadres: De Woert 12, 9411 LZ Beilen

Mailadres: orgelkringassen@gmail.com

__________________________________________________________________________________________________


Doelstelling is het stimuleren van de belangstelling voor orgels en orgelmuziek in Assen en omstreken. De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van orgel gerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld concerten, excursies, workshops.
Inkomsten worden verkregen door entreegelden en/of collectes bij de georganiseerde activiteiten en het werven van sponsoren per georganiseerde activiteit.
De verworven gelden worden uitsluitend besteed aan het organiseren van activiteiten. Deze gelden worden beheerd door de penningmeester. Deze legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur van de Orgelkring Assen bestaat uit de volgende personen:

• Wietse Meinardi: Voorzitter

• Geert Jan Pottjewijd: Secretaris

• Jacob Dwarshuis: Penningmeester

• Folkert Minnema: Lid

• Inge Meinardi: Lid

 

De leden van het bestuur worden voor hun werkzaamheden niet betaald. Zij krijgen alleen een onkostenvergoeding indien zij kosten maken voor de stichting zoals bv. reiskosten.
De Stichting heeft in 2020 door de Corona-maatregelen maar 1 activiteit kunnen organiseren:  een orgelconcert op 3 oktober in de Maranathakerk te Assen vanwege sluiting van de kerk en verkoop van het orgel naar België.
In 2021 wordt in het najaar ook maar 1 of 2 concerten georganiseerd. De plannen voor 2022 hangen af van de stand van zaken rond het Corona-pandemie.

 

__________________________________________________________________________________________________

Baten en lasten 2020

 

Baten

Entreegelden:  556,50

Sponsoren:  920,00

Totaal Baten:  1.476,50

  

Kosten  

Kosten algemeen:  48,12

Kosten betaalrekening:  21,05

Kosten concertorganisatie:  173,42

Betaling musici:  850,00

Totaal Lasten:  1.092,59

  

Saldo Baten en Lasten: 383,91

  

__________________________________________________________________________________________________

Balans per 31-12-2020
 
Activa  

Vaste activa:  0,00     

Vlottende activa: 0,00  

Liquide middelen    

Bankrekening: 429,27  

  

Totaal:  429, 27  

 

Passiva  

Eigen Vermogen:  429,27

Langlopende schulden:  0,00

Kortlopende schulden:  0,00

Crediteuren:  0,00

  

Totaal:  429,27

__________________________________________________________________________________________________

bottom of page